اسحاق جهانگیری و مغالطه «علت جعلی»

دولت یازدهم وارثِ بسیاری از سیاست‌ها و عملکردهای نادرست دولتِ دهم است؛ اما اگر کسی همه‌ی اتفاق‌های نادرستی را که در دولت فعلی رخ می‌دهد، ناشی از سیاست‌ها و عملکردهای نادرست دولت قبلی بداند، مرتکب مغالطه شده است. نام این مغالطه «علت جعلی» است. مغالطه «علتِ جعلی» (False Cause) یا … ادامه خواندن اسحاق جهانگیری و مغالطه «علت جعلی»