حسن روحانی و مغالطه «تعمیم شتاب زده»

افکار عمومی برای سیاستمداران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به همین خاطر اغلب تلاش می‌کنند آن را به نفع خود تغییر دهند و در این راه ابایی ندارند که از انواع مغالطات هم بهره بگیرند. از رایج‌ترین مغالطاتی که در این راه مورداستفاده قرار می‌گیرند، مغالطات آماری‌اند؛ … ادامه خواندن حسن روحانی و مغالطه «تعمیم شتاب زده»