بایگانی

۱۸ خرداد ۱۳۹۷

سایه‌ هیچ

یوهان وُلفگانگ فُن گوته | ترجمه: علی صنایعی

  سایه‌ هیچ(۱) یوهان وُلفگانگ فُن گوته ترجمه: علی صنایعی(۲) طالبِ «هیچ» گشته‌ام؛ زین سان، موزون شده با من این جهان؛ وانکس که توانَد یاری دهد مرا، گام نهد در این سَرا، تا کوزه‌ دُردی(۳) سَرکشیم رقص‌کُنان؛ در آغاز، اما، طالبِ ثروت بودم؛ زین سان، بهجت و عزّت ادامه…

۲۷ دی ۱۳۹۶

کاشف معدن صبح

علی صنایعی

مراجعه به آموزه‌های حکیمانه اومانیست‌های موحّدی چون جناب زرتشت و ابوالقاسم فردوسی و صورت‌بندی تلقی آنان از ممارست و حکمت عملی در دستگاه اخلاق فضیلت‌گرا، می‌تواند به تبیین نسبت میان سلوک معنوی و اخلاق هنجاری در دنیای مدرن بیانجامد