زیتون– طی مصوبه امروز شورای شهر تهران خیابان نفت به نام دکتر مصدق تغییرنام یافت.

در پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران تغییر نام خیابان نفت به خیابان مصدق به رای گذاشته شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

پیشتر پیشنهاد تغییر نام خیابان کارگر شمالی به دکتر مصدق طرح شده بود که با انتقادهایی مواجه شده بود. منتقدان معتقد بودند که نباید نام «کارگر» را از چهره شهر تهران پاک کرد.

خانواده آیت‌الله کاشانی پیشتر با ارسال نامه‌ای به شورای شهر تهران تغییر نام یکی از معابر اصلی شهر به نام محمد مصدق٬ رهبر نهضت ملی شدن صنعت٬ خیانت خوانده بود.

بازگشت به صفحه اول