زیتون– محمدامین قانعی‌راد، رییس سابق انجمن جامعه شناسی ایران، درگذشت.

محمدامین قانعی‌راد از جامعه‌شناسان ایرانی، رییس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هیئت علمی و استاد جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بود.

محمدامین قانعی راد دارای مدرک کارشناسی پژوهشگری اجتماعی و کارشناسی ارشد و دکترای جامعه‌شناسی ازدانشگاه تهران بود.

بازگشت به صفحه اول