گاه در سایه نشسته است (۱)؛ واکاوی مرگ در آثار سپهری

در این فصل مایلم به موضوع «مرگ» بپردازم. سپهری، به گواهی هشت‌ کتاب، شاعری مرگ اندیش بود و در این باب تاملات بسیار کرده بود. مقوله مرگ از موضوعات اگزیستانسیلی است که همه ما آدمیان با آن آشناییم.[۱] شاید قصه مرگ مهم‌ترین و ملموس‌ ترین مقوله ای باشد … ادامه خواندن گاه در سایه نشسته است (۱)؛ واکاوی مرگ در آثار سپهری