بایگانی

۰۱ مهر ۱۳۹۵

چو دست، دستِ‌ تو باشد درونِ کس مخراش

داریوش محمدپور، پژوهشگر و دکترای علوم سیاسی

سخنان اعتذارآمیز سعید مرتضوی بعد از سال‌ها که از ماجرای کهریزک گذشته این سؤال را ایجاد می‌کند که اکنون که این همه ماجرا رفته است و آن هم عتاب و خطاب بابت پیگیری حقوق صاحبان دم و جا‌ن‌های از دست رفته‌ی مظلومان رفت، خاصیت این سخنان قاضی‌ پرنفوذ ادامه…