بایگانی

۲۶ آذر ۱۳۹۷

«مرز»، بازگویی رازهای پناهنده ی سیاسی

مسعود کدخدایی

زیتون– محسن نکومنش فرد:  بهرام، قهرمان رمان «مرز»، مهاجری است با پیشینهی فعالیت سیاسی که در دهه شصت خورشیدی از ایران گریخته است، مانند هزاران هموطن خود. او خودش را این گونه معرفی میکند: «من بهرام انقلابی، زمانی که ایران را به سوی ناکجا ترک کردم سی و ادامه…